jQuery+html+css实现选项卡功能

jQuery+html+css实现选项卡功能

Ezra
2021-07-12 / 0 评论 / 278 阅读 / 正在检测是否收录...

QQ录屏20210712115010.gif
直接上代码

<div class="page-header float-right">
        <div class="page-title">
          <ol class="breadcrumb text-right">
            <li onclick="changeTab(this,'chicang')" class="hide"><a href="#">持仓信息</a></li>
            <li onclick="changeTab(this,'xianjia')" class="active"><a href="#">限价委托</a></li>
            <li onclick="changeTab(this,'jihua')" class="hide"><a href="#">计划委托</a></li>
          </ol>
        </div>
      </div>
/**
     *选项卡切换
     */
    function changeTab(a,type){
      //获取选项卡状态,获取选中选项卡状态,更改选项卡状态,切换选项卡对应div的显示隐藏
      
      var myli = jQuery(a).parent().children();//获取同级的所有元素
      var sort = jQuery(a).index();//获取选中元素排第几个
      //除了选中的其他都变隐藏,先全部变隐藏然后为选中的div更改样式
      jQuery(".card").css('display','none');
      switch (type) {
        case 'chicang':
          jQuery(".chicang").css('display','flex');
          break;
        case 'xianjia':
          jQuery(".xianjia").css('display','flex');
          break;
        case 'jihua':
          jQuery(".jihua").css('display','flex');
          break;
      
        default:
          break;
      }
      console.log(myli);
      for (let index = 0; index <= myli.length; index++) {
        if(index != sort){//不是被选中的清除active添加hide
          // console.log(index+'-z-'+sort);

          jQuery(myli[index]).removeClass("active");
          jQuery(myli[index]).addClass("hide");
          //显示对应的div
        }else{//是被选中的添加active清除hide
          // console.log(index+'-x-'+sort);
          jQuery(myli[index]).removeClass("hide");
          jQuery(myli[index]).addClass("active");
          //显示对应点div
        }
        
        
      }
      // console.log(jQuery(a).index());
      
    }
0

评论 (0)

取消